Praktijkovereenkomst

Praktijkovereenkomst voor SE Touche
Suzanne Eikenaar Haptotherapie en Coaching

Kosten
Een behandeling haptotherapie kost € 90,00 en duurt 45 -60 minuten. Ook de intake/ kennismaking geldt als behandeling.

Vergoeding
Mogelijk krijgt je geheel of gedeeltelijk de behandelkosten voor haptotherapie vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Daarover kun je contact opnemen met de eigen zorgverzekeraar.

Betaling
Na je bezoek ontvang je een factuur per mail, het bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL14TRIO0390381136 ten name van S. Eikenaar onder vermelding van je cliënt- en factuurnummer.

Ik hanteer de NFG betalingsvoorwaarden.

1.
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de hulpverlener en de cliënt.

2.
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.

3.
De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 30 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.

4,
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe en nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de hulpverlener rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.

5.
Bij niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.

6.
Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Persoonsgegevens
Ik heb persoonsgegevens van je nodig voor het goed laten verlopen van het behandelproces en voor een doelmatig beleid en beheer van SE Touche Suzanne Eikenaar Haptotherapie en Coaching. Af en toe gebruik ik, altijd anoniem en niet terug te traceren naar een persoon, gegevens voor intervisie of scholingsdoeleinden. Verder gebruik ik je e-mail adres om je de factuur te sturen. Deze factuur bevat je N.A.W. gegevens. Het kan voorkomen dat ik telefonisch of via sms of whatsapp contact met je opneem bijvoorbeeld over het verzetten van een afspraak. Je N.A.W. gegevens bewaar ik los van de behandelgegevens beide in een apart cliëntendocument. Ik gebruik daarbij de richtlijnen van het bijgevoegde privacy reglement dat je ook kunt vinden op mijn website. Bij de intake en tijdens het behandelproces vraag ik persoonsgegevens aan je en door het verstekken ervan geef je mij toestemming je gegevens voor bovenstaande te gebruiken. Ik gebruik je gegevens niet voor andere dan de hier voor beschreven doeleinden. Je kunt mij altijd verzoeken je persoonsgegevens uit je dossier te verwijderen. Dat is je recht op vergetelheid (artikel 17 AVG).

Vertrouwelijkheid
Vanzelfsprekend blijft alles wat er ter sprake komt binnen de behandeling binnenskamers. Informeren aan derden gebeurt alleen als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Dit kan een eindevaluatie naar de verwijzer zijn of overleg met medebehandelaars wanneer dit bevorderlijk of noodzakelijk is voor de behandeling. Je blijft zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte houden van je huisarts en/of medebehandelaars.

Als cliënt heb je recht op informatie en inzage van je dossier, dat dossier leg ik digitaal aan in een beveiligde omgeving. Mocht je niet tevreden zijn over de behandeling dan kun je dat altijd met me te bespreken. Er is ook een klachtregeling bij de beroepsvereniging.

Doel en beëindiging therapie
Tijdens het therapieproces werken we met een hulpvraag die na de eerste drie behandelingen verder wordt ingevuld. De hulpvraag dient als rode lijn tijdens de behandeling. Regelmatig kijken we samen opnieuw naar de hulpvraag. Als deze voor jou afdoende ‘beantwoord’ is sluiten we het therapieproces met een gezamenlijke evaluatie.

Akkoord
Ik geef je deze overeenstemming ter ondertekening. Je gaat daarmee akkoord met de inhoud. Wanneer je het niet eens bent met de inhoud vraag ik je dit met me te bespreken.

De bovenstaande praktische afspraken, gecombineerd met vakkundigheid, enthousiasme en de richtlijnen van de beroepsvereniging NFG, vormen de basis voor een succesvolle behandeling.

Datum en plaats

Naam en handtekening cliënt:

Jonger dan 16 jaar

Als je jonger bent dan 16 jaar heb ik ook de naam en handtekening van je ouder/voogd nodig.

Naam en handtekening ouder/voogd:

 

 

 

 

 

Aanwezigheid bij behandeling

Als je minderjarig bent dienen je ouders/voogd aanwezig te zijn bij de behandeling. Wanneer je ouders/voogd ermee instemmen dat de behandeling zonder hun aanwezigheid plaatsvindt, dienen zij hiervoor hun handtekening te zetten:

Naam en handtekening ouder/voogd: